Disclaimer

Copyright © 2022 Belnet.

 

Belnet.be is eigendom van Belnet, WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, België, tel. 02/790.33.33, fax 02/790.33.34, e-mail: info@belnet.be, contactformulier.

Artikel 1

Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door Belnet op haar site www.belnet.be. De gebruiker van de  site en van diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Artikel 2

Intellectuele rechten

Teksten, lay-out en afbeeldingen op deze website vallen onder de bescherming van het auteurswetgeving. De website (als geheel) valt onder de bescherming van de databankwetgeving. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een substantieel deel van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden behoudens de wettelijke uitzonderingen of voorafgaandelijke toestemming van Belnet. Elke inbreuk kan leiden tot een burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

Artikel 3

Exoneratieclausule

Belnet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de website en geven geen recht op een financiële compensatie. Belnet is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie
Belnet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel dysfunctioneren van het systeem.

Artikel 4

Links naar websites beheerd door derden

De website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Belnet oefent geen enkele controle uit over de inhoud van de websites waarnaar wordt gelinkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.

Artikel 5

Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op geschillen inzake de (niet-)naleving van deze gebruiksvoorwaarden. De rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

Artikel 6

Wijzigingen aan de gebruikersovereenkomst

Belnet behoudt zich het recht voor deze gebruikersovereenkomst op elk ogenblik te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site van Belnet en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de site.

Copyright © 2024 Belnet.