Verwerkingsbeleid van persoonsgegevens van gebruikers en bezoekers

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dit verwerkingsbeleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers en bezoekers van de website van Belnet. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt, wordt de gebruiker in specifieke gevallen om persoonlijke informatie gevraagd. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming dient de verwerking van persoonsgegevens transparant en veilig te gebeuren. Dit verwerkingsbeleid bevat de informatie zoals opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerkingsverantwoordelijke: Belnet

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Belnet als verwerkingsverantwoordelijke. Belnet is een staatsdienst in afzonderlijk beheer, opgericht binnen het Federaal Wetenschapsbeleid en gevestigd aan de WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, België, tel. 02/790.33.33, fax 02/790.33.34.

Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van Belnet is de contactpersoon voor alle vragen die verband houden met de verwerking van de persoonsgegevens in het algemeen en dit verwerkingsbeleid in het bijzonder. De functionaris voor gegevensbescherming kan worden gecontacteerd via dpo@belnet.be of via dit formulier.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond van de verwerking

(i) inschrijving op website en/of nieuwsbrief

Wanneer u zich registreert op deze website via een standaardformulier en/of inschrijft op een van onze nieuwsbrieven door middel van een formulier, vragen we u een paar persoonsgegevens (voornaam, naam en zakelijk e-mailadres) in te vullen. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor het beheer van de site en de dienst waarop u bent ingeschreven. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming berust de rechtsgrond voor de verwerking op uw toestemming.

(ii) inschrijving op event

Wanneer u zich registreert op de eventwebsite, vragen we u ook een paar persoonsgegevens (voornaam, naam, zakelijk e-mailadres, functie en telefoonnummer werk) in te vullen. Ook hier zullen de persoonsgegevens enkel gebruikt worden voor het beheer van de site en de aangeboden en gevraagde dienst. Daarnaast zullen enkel uw voornaam en naam ook worden doorgegeven aan de personen die tijdelijk instaan voor de registratie en ontvangst van de deelnemers bij het desbetreffende event. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming berust de rechtsgrond voor de verwerking op uw toestemming.

(iii) bezoek van de site

Wanneer u de website bezoekt, wordt uw IP-adres verwerkt. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming berust de rechtsgrond voor verwerking op het gerechtvaardigd belang van Belnet.

(iv) Indiening van kandidatuur

Wanneer u wenst te solliciteren voor een vacature van Belnet of om op de hoogte te blijven van de vacatures die Belnet uitschrijft, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens in te vullen (naam; functie; e-mailadres; geslacht, diploma…..), en ook uw cv toe te voegen. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in onze database en zullen enkel gebruikt worden om u te informeren over het verdere verloop van uw sollicitatie of om u op de hoogte te brengen van de vacatures die overeenkomen met uw profiel. In geval van overeenstemming zal Belnet u een e-mail ter informatie sturen bij publicatie van de functie op de website van Selor. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming berust de rechtsgrond voor de verwerking op uw toestemming.

(v) Indiening van een klacht

Indien u een klacht wenst in te dienen bij Belnet, vragen wij u een aantal persoonsgegevens in te vullen (naam, functie, e-mailadres, geslacht, ...), en eventueel een document bij te voegen. Deze persoonsgegevens worden geregistreerd in onze databank en zullen alleen worden gebruikt om u een ontvangstbevestiging te sturen met het identificatienummer van uw verzoek, teneinde de behandeling van uw klacht te vergemakkelijken. Overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming is de rechtsgrondslag voor de verwerking uw toe stemming.

Categorieën van persoonsgegevens

  • naam
  • zakelijk postadres
  • zakelijk e-mailadres
  • telefoonnummer werk
  • functie
  • IP-adressen
  • Geslacht (enkel bij indiening van kandidatuur)
  • Diploma (enkel bij indiening van kandidatuur)
  • CV (enkel bij indiening van kandidatuur)

Ontvangers van persoonsgegevens

Belnet beperkt de toegang tot de persoonsgegevens aan medewerkers, subverwerkers en ontvangers van persoonsgegevens tot een noodzakelijk minimum. Hierbij verschaft Belnet uitsluitend toegang aan die medewerkers voor wie de toegang tot de persoonsgegevens noodzakelijk is.

Voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening doet Belnet een beroep op andere leveranciers. Daar waar noodzakelijk voor de uitvoering, kunnen – en dit uiteraard binnen de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden - persoonsgegevens worden bezorgd aan deze leveranciers.

Bewaringstermijn

Belnet verbindt zich ertoe de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens niet langer bij te houden dan hetgeen wettelijk en contractueel is vastgelegd en overeengekomen.

De persoonsgegevens van de kandidaten, met inbegrip van hun cv worden maximaal 1 jaar bijgehouden, behoudens hernieuwde uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat.

Rechten van de betrokkene en uitoefening ervan

(i) Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht Belnet te verzoeken om inzage van en wijziging of verwijdering van persoonsgegevens of om een beperking van de hem/haar betreffende verwerking. De betrokkene heeft ook het recht tegen verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

(ii) Uitoefening van rechten door de betrokkene

Betrokkenen kunnen bovenstaande rechten uitoefenen via mail gericht aan dpo@belnet.be of via dit formulier.

In overeenstemming met de modaliteiten van de verordening zal Belnet uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek hieraan gevolg geven. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan die termijn, indien nodig, met twee maanden worden verlengd.

Intrekking van de toestemming

Daar waar de betrokkene zelf de toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor één of meerdere doeleinden van de verwerking, kan de betrokkene zijn/haar toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

Indiening van klacht door de betrokkene

Om een klacht in te dienen, kan de betrokkene een aanvraag richten tot:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be

Geen geautomatiseerde individuele besluitvorming

Bij de verwerking van de persoonsgegevens door Belnet vindt geen geautomatiseerde individuele besluitvorming plaats.

Technische en organisatorische maatregelen

Belnet verbindt zich ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te treffen bij de verzameling en verwerking van persoonsgegevens en dit om in overeenstemming met de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens wordt rekening gehouden met de verwerkingsrisico’s, zoals het gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden en opgeslagen verwerkte persoonsgegevens, die hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig kunnen plaatsvinden.

Wijzigingen aan het verwerkingsbeleid van de persoonsgegevens

Belnet behoudt zich het recht voor dit verwerkingsbeleid van de persoonsgegevens indien nodig aan te passen of te wijzigen en dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De geamendeerde versie zal van kracht worden 15 kalenderdagen na de mededeling ervan.

Copyright © 2024 Belnet.